#1	RU4I		#84	RL3QJ		#167	R8QAN	
	#2	RA0WHE		#85	DL1BBO		#168	RA3PS	
	#3	RW9CC		#86	RA3QBQ		#169	UA9QGS	
	#4	RG0S		#87	R3TJR		#170	UA9CR	
	#5	SP6EIY		#88	R9FE		#171	RK9AY	
	#6	RA3QH		#89	R3PE		#172	R6DP	
	#7	R3KEE		#90	RQ2Q		#173	RA4LFN	
	#8	RA4UDC		#91	D1NVG		#174	RA9UEP	
	#9	RK3DSW		#92	RA4UIV		#175	R9SY	
	#10	RU3OZ		#93	R0CD		#176	RL1F	
	#11	R1AV		#94	UA0SDX		#177	RK3ANL	
	#12	R4CI		#95	RQ7R		#178	HI8S	
	#13	R9WG		#96	RA4PIS		#179	R3TIT	
	#14	RA1WZ		#97	SP7WT		#180	RK6AUV	
	#15	RA9UAD		#98	SP6SOZ		#181	R8KAW	
	#16	R9OBJ		#99	UT5ED		#182	RU3FA	
	#17	R6H-212		#100	ON6SAT		#183	RA3IAI	
	#18	RV6F		#101	D1CTT		#184	CX4BAN	
	#19	RA9DZ		#102	EW6FW		#185	OD5ZZ	
	#20	R6BH		#103	EA5JCY		#186	PP5AMP	
	#21	RW6APC		#104	RW0IM		#187	RD4AAK	
	#22	R3FO		#105	R7HC		#188	R2GCV	
	#23	R6FHE		#106	UA3GJM		#189	EX8MCD	
	#24	RA9UUG		#107	R9SR		#190	TA4Q	
	#25	R9YQ		#108	RA3OS		#191	R3RB	
	#26	R1AI		#109	RA0JAI		#192	UB3DLM	
	#27	RC9MAA		#110	R0QAF		#193	R8AU	
	#28	RA9H		#111	UA0LKD		#194	R4ZZ	
	#29	DL1RI		#112	RN3QTS		#195	D1IGE	
	#30	UA3QNE		#113	RA3TW		#196	R2BGT	
	#31	RU4H		#114	RA0QK		#197	RW0SR	
	#32	R2DLS		#115	UN7FW		#198	UA1AAP	
	#33	R8KAN		#116	DL5NAV		#199	RA0LX	
	#34	UN9LBZ		#117	RN9CA		#200	R1CW	
	#35	RA6FCU		#118	UB1CCL		#201	UA3ON	
	#36	UA3QJJ		#119	UN8PAS		#202	RV4LZ	
	#37	R2APD		#120	RX3ASQ		#203	UA3451SWL
	#38	UA3GDJ		#121	RA7KV		#204	R6LAQ	
	#39	RX6DX		#122	RA3QQI		#205	R3PLA	
	#40	RA2FCL		#123	ER5DX		#206	UD8S	
	#41	RL3K		#124	R9YM		#207	UN9PQ	
	#42	R1BDX		#125	UR5WCA		#208	UB0AZR	
	#43	R2EC		#126	RN3OX		#209	US1IL	
	#44	R1YY		#127	R3KCW		#210	D1CQ	
	#45	RX3VF		#128	R6FFB		#211	R4DI	
	#46	EU6KA		#129	RY9W		#212	RA3TRR	
	#47	UA9AJK		#130	RU5X		#213	R5RR	
	#48	R2ASY		#131	R8CEG		#214	UA6EED	
	#49	RX3DDD		#132	UA9WIK		#215	UA3DIB	
	#50	RZ4AZ		#133	R2BAA		#216	R8OAE	
	#51	UA9UIS		#134	UB3AQS		#217	UK8FF	
	#52	R7FG		#135	UN7DAT		#218	R0WA	
	#53	UN7JAO		#136	UA6LET		#219	RA3LJ	
	#54	UA9HO		#137	UA3XO		#220	UA9FLK	
	#55	UA1ZFL		#138	RA6AVP		#221	UA3IAP	
	#56	R7KEA		#139	R9TA		#222	R9ODM	
	#57	UN7DA		#140	RA4HG		#223	JH1BCS	
	#58	R9ON		#141	UA3DLL		#224	R8CFK	
	#59	RV9UAF		#142	R4ADV		#225	UA9FIT	
	#60	R9UO		#143	R7IW		#226	R6LCM	
	#61	RU6UR		#144	EX2G		#227	RW4HBG	
	#62	R4IQ		#145	R9YCV		#228	RA3DAD	
	#63	R9ME		#146	R9OY		#229	R2APC	
	#64	RV6ADY		#147	UN8AS		#230	RW9Y	
	#65	R7BN		#148	RC8SJ		#231	R4PEX	
	#66	RA9HO		#149	RC9UDM		#232	R6LKV	
	#67	UN7FU		#150	RC7LX		#233	R4CHQ	
	#68	R1BED		#151	UB9UZA		#234	R2ZDO	
	#69	UN9FF		#152	R3YAO		#235	UB9OEC	
	#70	EW4TT		#153	SP1TJ		#236	RW6AFX	
	#71	UN7JOY		#154	RO7N		#237	RA4CGX	
	#72	RV6HFA		#155	SP9MRP		#238	RA3RLJ	
	#73	RA6HTU		#156	UN7ZV		#239	D1IJZ	
	#74	D1M		#157	RA4LY		#240	R8MB	
	#75	RX4SA		#158	RA4HEV		#241	G0JEI	
	#76	UT2GA		#159	BG8GAM		#242	RV6K	
	#77	RZ6FG		#160	EW8AP		#243	RN6LPC	
	#78	R2XM		#161	LW2EIY		#244	UA0LOQ	
	#79	LW5DR		#162	RA3TOS		#245	RX3DRC	
	#80	RN3Z		#163	GU5WZY		#246	UA4NR	
	#81	RW9MZ		#164	RN4SW		#247	UN7LEW	
	#82	UA9OBN		#165	BG0CAB		#248	R4PI	
	#83	RA9CUU		#166	RA9YE